aanpak concept

Overige activiteiten

Naast medezeggenschap zijn er andere terreinen waarin InOverleg actief is. De activiteiten van InOverleg zijn divers maar hebben met elkaar gemeen dat ze allen ondersteunend van karakter zijn. De ondersteuning richt zich zowel op individuen als op groepen.


Een onderscheid valt te maken in:
Managementondersteuning

"It can be lonely at the top"

Management heeft ondermeer als taak de medewerkers te ondersteunen in de uitvoering van de taken. Maar wie ondersteunt het management? Beslissingen van management kunnen verstrekkende gevolgen hebben, goede maar ook schadelijke. Voor het ondernemerschap zijn vele kwaliteiten nodig en welke ondernemer kan van zichzelf beweren dat hij geen ondersteuning kan gebruiken? InOverleg houdt de spiegel voor en haalt uw latent verborgen kwaliteiten naar boven of helpt ze verder ontwikkelen.
Vanuit een praktische benadering kan InOverleg helpen bij het ontwikkelen van een visie, het vormgeven van de strategie tot aan het helder krijgen en formuleren van de bedrijfsdoelen. Tenslotte kan InOverleg helpen de plannen te vertalen in concrete acties waar medewerkers zich in herkennen.

Mediation (bemiddeling)

Conflicten zijn niet altijd te voorkomen. Conflicten kunnen voortkomen uit onbegrip, ongeduld, gebrek aan respect en strijdige belangen.
Boosheid is een authentieke emotie en heeft als doel duidelijk te maken waar men voor staat. Boosheid wordt echter schadelijk als ze een blokkade gaan vormen tussen u en anderen. In die gevallen waarbij dat toch gebeurt en conflicten dreigen te escaleren kan Mediation zijn nut bewijzen. Belangrijk is dat de mediator onafhankelijk en onpartijdig is en echt naast de partijen kan staan. Om die reden zal een mediator vaak buiten de werkomgeving (en vaak ook buiten de onderneming) worden gezocht.
InOverleg stelt deze dienst beschikbaar en helpt u middels een aantal sessies de verstandhouding te verbeteren. Voorwaarde is wel dat partijen de noodzaak van verandering inzien. Mediation start daarom altijd met een intake en bepaalt op basis hiervan wat er mogelijk - en noodzakelijk is.

Groepscoaching

Als u als groep (management team, projectgroep of medezeggenschapsraad) behoefte hebt aan procesbegeleiding, kan InOverleg als facilitator optreden. Eerst wordt bepaald wat u samen precies wilt bereiken. Het proces van overleg wordt bewaakt en gestuurd; zowel op inhoud (focus) als op voortgang (time-keeping).
Het proces beslaat het gehele terrein van planvorming door ambitie, visie en strategie tot aan de uitvoering in de vorm van samenvatting en vastlegging van afspraken.
Daarnaast begeleidt InOverleg uw groep in het maken van plan van aanpak, actielijsten en toewijzing van taken.

Persoonlijke / (loopbaan)coaching Werken is voor velen noodzaak om te kunnen leven, om het geld te verschaffen dat nodig is de noodzakelijke behoeften te vervullen. Een loopbaan gaat echter verder dan werken op zich. Het woord loopbaan impliceert beweging en ontwikkeling. Zoals met het gaan van de jaren ons uiterlijk verandert, wijzigen vaak ook interesses en de manier waarop mensen in het leven staan.

De volgende vragen zijn gepast:

  • Is er voldoende kans zich te ontwikkelen?
  • Doet men graag wat men zou willen doen in het werk?
  • Is er balans tussen werk en priveleven?

Men hoeft niet eerst "vast te lopen" en spreekwoordelijk aan de grond te komen om zich die vragen te stellen. Het is beter zich op deze vragen te bezinnen terwijl men nog in beweging is.

Durven dromen.
Om dingen te kunnen veranderen moet men eerst durven dromen. Minder te denken in termen van: "Maar als..." of "Stel dat..." Men kan in plaats hiervan vertrouwen ontwikkelen dat er veel meer mogelijk is dan men aanvankelijk denkt. Wat kan InOverleg met loopbaancoaching voor u of uw medewerkers betekenen? Een loopbaancoach begeleidt op verschillende manieren, onder andere:

  • in het analyseren van de drijfveren
  • in het loslaten van belemmerende gedachten
  • door mensen net dat steuntje in de rug te geven dat zij nodig hebben om in actie te komen.

InOverleg zet loopbaancoaching in als middel om mensen uit te dagen en te prikkelen een volgende stap te zetten. Hoe? Door het gesprek aan te gaan en te komen tot een aanpak die is toegesneden op het individu en diens unieke omstandigheden. Door inleving en reflectie de spiegel voor te houden die men zichzelf weer laat zien.

Indien u nieuwsgierig bent geworden en meer wilt weten over de aanpak van InOverleg, aarzel dan niet en neem contact op. Het eerste gesprek is vrijblijvend en zonder kosten.